Pogoji poslovanja

PODATKI O PONUDNIKU SPLETNEGA MESTA 

Naziv: Izobraževanje in svetovanje Mateja Kržišnik s.p.
Naslov: Drulovka 43b, 4000 Kranj, Slovenija
Davčna številka: 59569913
Matična številka: 3398404000 
Kontaktni elektronski naslov: mateja@matejakrzisnik.com
Kontaktna telefonska številka: + 386 (0) 41 963 797
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: 24. 9. 2008
Številka TRR: SI56 2900 0005 1569 422, odprt pri Unicredit Bank d.d.

Podjetje Izobraževanje in svetovanje Mateja Kržišnik s.p. izvaja on-line coachinge, izobraževanja, delavnice in tečaje s področja osebnega razvoja za fizične in pravne osebe. 

POMEMBNO OBVESTILO

Mateja Kržišnik ni zdravnica, terapevtka, psihiatrinja, psihoterapevtka ali psihologinja. Coachingi in delavnice niso terapevtsko naravnani, ampak so izobraževalne narave, kjer je v ospredju učenje NLP tehnik, ki lahko naročniku storitev pomagajo izboljšati situacijo, v kakršni se je znašel. Če ima naročnik kakršne koli težave ali bolezni, se mora po pomoč obrniti k izbranemu osebnemu zdravniku. 

VSEBINA IN ODGOVORNOST

Naročnik storitev coachinga ter udeleženci izobraževanj in delavnic bodo pridobili znanja, kako spremeniti razmišljanje in izboljšati uvide v določene življenjske situacije. To posledično pomeni spremembe v razmišljanju in vedenju, za kar ponudnik storitev ne prevzema odgovornosti. Mateja Kržišnik s.p. ne sprejema odgovornosti za morebitne napake ali opustitve, niti ne zagotavlja, da so informacije, ideje, načrti, sugestije, ki so predstavljene, resnične, primerne in legalne. Udeleženec sam prevzema odgovornost, da se pred kakršnokoli aktivnostjo posvetuje z zdravnikom, psihologom ali strokovnjakom za posamezno področje.

SPLETNO MESTO

Pogoji poslovanja veljajo za spletno mesto www.matejakrzisnik.com. Za vse kršitve je pristojno Okrožno sodišče v Kranju. 

Pravila uporabe spletnega mesta

Spletno mesto www.matejakrzisnik.com je namenjeno ogledovanju vsebin (predstavitve programov, tehnik in delavnic, cenik, blog) in izpolnjevanju obrazcev (prijava na coaching, prijava na novice, prijava za prevzem spletnega gradiva itd.). Mateja Kržišnik s.p. se zavezuje, da bo vse informacije podajala ažurno, jasno, odgovorno, razumljivo in brez povzročanja škode. Aktivnosti, ki jih bo izvajala na spletni strani:

  • Ponudba in izvedba on-line individualnega coachinga za fizične in pravne osebe
  • Organizacija delavnic s področja osebnega razvoja 
  • Organizacija spletnih e-tečajev s področja osebnega razvoja in rasti 
  • Objava člankov (blog) 


VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vsakega naročnika storitev, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem programu, opisanem na spletni strani.

Naročnik storitev potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in v celoti sprejema. Splošni pogoji veljajo za vse oblike sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, ki skleneta pogodbo v pisni obliki. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev. Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (elektronska pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

CENE IN PLAČILO STORITEV 

Cene storitve so navedene v evrih (€). Ponudnik storitev Izobraževanje in svetovanje Mateja Kržišnik s.p. ni davčni zavezanec, zato cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 

Ponudnik Mateja Kržišnik s.p. sam določa in spreminja cene storitev. Storitve se obračunavajo po cenah, ki so navedene ob posameznem programu, objavljenem na spletni strani. V primeru spremembe cene stopijo v veljavo s trenutkom spremembe, medtem ko za že dogovorjena naročila veljajo cene iz že sklenjenega dogovora. Ponudnik bo naročniku izdal predračun (možnost plačila po predračunu), po končani storitvi pa mu bo račun poslal po elektronski pošti. V primeru, ko naročnik storitev želi oziroma zahteva izdajo računa v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico naročniku zaračunati administrativne stroške izdaje računa. 

Zaradi narave ponudnikovih storitev (svetovanje, izobraževalni programi, delavnice, tečaji, seminarji) dobi naročnik dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. Ponudnik omogoča naročniku plačilo v dveh obrokih, in sicer prvi obrok pred prvim srečanjem, drugega pa pred zadnjim srečanjem. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi naročniku storitev utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani  ponudnika.

Enake posledice za naročnika storitev nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.

Ponudnik prekine dobavo storitev naročniku z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja, in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako naročniku storitev zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Ponudnik bo vse račune in pogodbo hranil na sedežu družbe 10 let v fizični obliki. 

SKLENITEV, TRAJANJE IN PRENEHANJE NAROČNIŠKE POGODBE

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo ure coachinga ali posameznega izobraževalnega programa. Naročnik storitev se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se naročnik storitev nanje v nobenem primeru ne more sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo. Če ponudnik odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času. Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med ponudnikom in naročnikom storitev izrecno določeno drugače, se pogodba med njima sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika), pri čemer se naročnik zaveže, da bo poravnal vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če naročnik storitev v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Dogovor o sodelovanju – sklenitev pogodbe

Po brezplačnem srečanju se ponudnik in naročnik storitev dogovorita za sodelovanje. Na uvodnem srečanju skleneta Pogodbo o sodelovanju, v kateri so določene pravice in obveznosti obeh strank za čas sodelovanja.

Podlaga za sklenitev pogodbe je dogovor o coachingu. Naročnik se za storitve odloči po brezplačnem srečanju s ponudnikom storitev. Po dogovoru prejme na elektronski naslov Pogodbo o sodelovanju, ki začne veljati s podpisom obeh strani. 

IZVEDBA STORITEV

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in naročnikom storitev.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika. 

ODPOVED POGODBE S STRANI PONUDNIKA

Ponudnik si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve.

ODPOVED S STRANI NAROČNIKA

Če naročnik odpove udeležbo na razpisanem izobraževalnem programu iz utemeljenih razlogov (bolezen, nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine, smrt), se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na mateja@matejakrzisnik.com.

Odjava naročnika od razpisanega izobraževalnega programa

Skrajni rok za odjavo od izobraževanja je 7 delovnih dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na mateja@matejakrzisnik.com ali po pošti, na naslov Izobraževanje in svetovanje Mateja Kržišnik s.p., Drulovka 43b, 4000 Kranj. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna 50 % kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja.


PLAČILO STORITEV

Ponudnik storitev bo naročniku na elektronski naslov poslal račun za opravljene dejavnosti. Naročnik bo izvedel plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika, odprt pri Unicredit Bank d.o.o.

PODPORA STRANKAM

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika). Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika. 

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev. Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam. 

IZKLJUČITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA IN NAROČNIKA

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

  1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
  2. ravnanja tretjih oseb;
  3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Vsebine in besedila na spletni strani ponudnika temeljijo na avtoričinih izkušnjah in mnenjih. Pri besedilih, ki so povzeta ali gre za sklicevanje na določene avtorje, je to urejeno skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.  Avtorica izhaja iz lastnih izkušenj in deluje skladno z lastnimi prepričanji in izkušnjami, kar lahko predstavlja pomembno omejitev, ki jo mora bralec upoštevati pri branju in poslušanju. Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Naročnik storitev prav tako ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Enako velja za programe ali delavnice, ki jih je ponudnik pripravil v sodelovanju z zunanjimi partnerji.

PRITOŽBE

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko +00386 41 963 797, po elektronski pošti mateja@matejakrzisnik.com  ali po klasični pošti na naslov Izobraževanje in svetovanje Mateja Kržišnik s.p., Drulovka 43b, 4000 Kranj.

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil korektno ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval skladno s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Kranju.